Islami, për të cilin ia vlen të jesh përherë “Husejn”!

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë All-llahut, Zotit të Vetëm të botëve, i Cili urdhëron në Kur’anin Famëlartë: “Atyre nga mesi juaj, të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, All-llahu u premtoi se do t'i bëjë zotërues në tokë, ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fenë, të cilën Ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë, e në vend të frikës Ai do t'ju dhurojë siguri. Ata më adhurojnë Mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillët janë ata më të prishurit”[1]
           
Salavatet dhe selamet më të përzemërta ia dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës tonë, zotërisë së bijve të Ademit, Hz. Muhammedit (a.s), që u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat e Zotit. Këtë mirësi dhe mëshirë të përbotshme, ai zotëri na e mësoi edhe nëpërmjet udhëzimit të tij: “Mëshiruesit i mëshiron Mëshiruesi. Mëshironi ata që janë në tokë, t’ju mëshirojë Kush është në qiell”[2]
 
Të nderuar besimtarë,
   
Ajeti i lartpërmendur, me të cilin e nisa mesazhin e kësaj jave, është një thirrje e fortë besimi dhe një garanci hyjnore për secilin prej nesh, për të jetuar me dinjitet dhe krenari fenë e tij, për ta dëshmuar pa ndrojtje vullnetin e dorëzimit para Zotit. Është një ndër ajetet, që saherë e lexon, vetëm se mbushesh me optimizëm dhe shpresë, me jetë e mirësi, që të bën të mendosh dhe të reflektosh njëkohësisht rreth realiteteve, me të cilat përballet sot ymmeti islam.
           
Dhe, natyrshëm “kur shohim gjithë ato premtime të Zotit në Kur’anin e Madhërishëm, që akoma nuk janë realizuar, si duhet ta interpretojmë këtë fakt? Ka vetëm një interpretim, që ne, akoma nuk jemi lartësuar në gradën e cilësuar në Kur’an, sikurse nuk kemi arritur me besimin tonë të jemi në nivelin e meritimit të këtyre premtimeve hyjnore! Atëherë, si të veprojmë? Të rregullojmë veten tonë!”[3]- siç e thekson me të madhe, një prej dijetarëve të shquar bashkëkohorë, dr. Ratib Nabulsi.
           
Nga këtu, më erdh ndër mend një lexim i vjetër i Mësuesit tonë, Shejkh Ahmed Keftaro, ku teksa shkruan për vlerat e Hixhretit dhe mësimet që dalin prej tij, ndër të tjera thotë: “O Hixhret i Madhërishëm i profetit tonë, a thua përkujtimi yt, këtë vit, do të na shërbejë si shtysë për të vaksinuar mendjet tona me mendime të ndritshme, për t’u zbukuruar vetvetja jonë me mirësjelljen e shumëdëshiruar dhe për t’u zbukuruar zemrat tona me Dritën e të Plotdijshmit?

O Shkollë e Hixhretit profetik, a thua vallë rikthimi i përkujtimit tënd në mesin e botës arabe dhe islame, do bëhet shtysë për të studiuar gjurmët e tua të begata, mirësitë e edukimit të lartë, që ti dhuron, nëpërmjet të cilit dhe nëpërmjet teje, bota njohu muslimanët, civilizimin islam, historinë e tyre?”[4]
 
Të dashur besimtarë,
 
E vërteta e prapambetjes tonë si ymmet, qëndron pikërisht në faktin se ne harruam të lexojmë argumentet e fesë tonë, u zumë me këtë botë, me materializmin e saj, me gjërat e vogla të saj, me neglizhencën karshi madhështisë së fesë dhe krenarisë sonë shpirtërore!

E vërteta e kthimit në këto realitete të frikshme, ku jeta dhe gjaku i muslimanëve në botë, kushton shumë lirë, krejt lirë dhe pa vlerë, qëndron pikërisht në shkëputjen e marrëdhënieve tona me boshtin e fesë dhe edukimin e mendjes dhe zemrës për të jetuar sipas vullnetit hyjnor!

Në fillim të një viti shkollor, të gjithë nxënësit që ulen në banka, paramendojnë se në fund të vitit, secili do të jetë më i miri në mesin e shokëve. E vërteta është se vetëm ai që lodhet dhe shfrytëzon kohën e tij për të arritur qëllimet, vetëm ai do të arrijë të triumfojë dhe të korrë kënaqësitë e suksesit!

Kështu është edhe realiteti i marrëdhënies sonë me fenë dhe besimin në jetë! Ne e kemi neglizhuar fenë tonë, e kemi lënë pas dore Thirrjen Islame! I kemi hyrë në hak All-llahut, Resulull-llahut (a.s), Kur’anit Famëlartë, Traditave të Hz. Muhammedit (a.s), historisë islame, dijes dhe edukatës islame, mirësjelljes dhe respektimit të njëri-tjetrit, u kemi hyrë në hak!

Prandaj, zgjidhja e vetme është kthimi nga dera e besimit dhe angazhimi me korrektësi me vlerat e tij, me detyrimet, angazhimet dhe forcën e vullnetit për të arritur gradën e dëshmisë kur’anore: “Ata janë burra që nuk i pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend, për ta përmendur All-llahun, për ta falur namazin dhe për ta dhënë zekatin, ata i frikësohen një dite, kur do të tronditen zemrat dhe shikimet.”[5]

Ibn Kethiri shkruan se: [një ditë Ibn Abbasi (r.a) pa disa tregtarë në punishtat e tyre, që në momentin e thirrjes së ezanit, lanë punën dhe vrapuan drejt namazit. Ai tha: “Këta janë prej atyre, që All-llahu i ka përmendur në Kur’an, ku ka thënë: “Ata janë burra që nuk i pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend, për ta përmendur All-llahun”][6]

Zgjidhja është që secili prej nesh të mundohet të jetë më i ndjeshëm ndaj çështjeve të besimit dhe fesë së tij, më korrekt me Kur’anin, më i lidhur pas leximit, sa më larg thashethemeve dhe bisedave pa dobi, larg shoqërive që vetëm të dëmtojnë kohën dhe ta vrasin atë, edhe me arsyetime fetare!
 
Të dashurit e mi,
 
Sot, më shumë se kurrë kemi nevojë ta jetojmë Islamin në vetvete, ta dëshmojmë atë para botës, duke i ftuar të tjerët drejt përqafimit të Fjalës së Zotit, drejt dorëzimit para thirrjes së Tij.

Sot, kemi nevojë të prezantojmë para botës mesazhin tonë, të cilin nuk e njohin, ose u është prezantuar në formën dhe mënyrën e gabuar. “Do të dëshiroja sikur dijetarët e krejt vendeve tona të ishin në ballë të trajtimit të çështjeve bashkëkohore, për të prezantuar rolin e Islamit në shërimin e lëngatave, me të cilat përballet bota sot. Që të mbeten mësimet e tij në realitetet tona, që të dëshmojë rinia e jonë madhështinë e tij…”[7], shkruan dr. Sheuki Ebu Khalil.

Ai shkon edhe më larg, kur sjell në vëmendjen tonë trajtimin e temave të larmishme, që e dëshmojnë Islamin si zgjidhjen më garante të lëngatave njerëzore, sidomos në trajtimin e tij të tematikave delikate, si: racizimi dhe dallimet selektive në shoqëri, shëndeti i njeriut, thirrja e popujve, përkujdesja ndaj prindit, vlerësimi i familjes, pastërtia, degradimi i lirisë seksuale në shoqëri dhe disiplinimi që i bën Islami, edukimi i fëmijëve, përkujdesja ndaj mjedisit, butësia ndaj kafshëve, rinia si shtyllë e shoqërisë, paqja globale dhe ajo sociale etj.

Kësisoj, sot, më shumë se kurrë, tashmë që bota është ndezur nga gjakderdhja, vrasja e të pafajshëmve, djegia, imoraliteti dhe shthurrja intelektuale, kthimi nga vlerat e besimit dhe fesë sonë është bërë një obligim që nuk lihet më pas dore!
 
Në përfundim,
 
Sot, bota islame duket se jeton në sinkron me ndodhitë e dhimbshme të vitit 61 h., kur në fushën e Qerbelasë (në Irakun e sotëm), u martirizua nipi i Resulull-llahut (a.s), Hz. Husejni, i biri i Hz. Aliut dhe Hz. Fatimesë.

Vrasja e dhimbshme e tij dhe tendenca për të shuar familjen e vajzës së të dërguarit (a.s), barazvlefshëm me vlerat praktike të Islamit të jetuar, duket se është kthyer në një mision të pasuesve të së keqes në çdo kohë, edhe në kohën tonë, kur Islami etiketohet si terror e dekadencë!?

Prandaj, kthimi ynë nga feja dhe angazhimi për ta jetuar jetën sipas vullnetit të Zotit, është mundësia e jonë e vetme për të shpëtuar nderin e humanizmit tonë dhe atë tëpërkatësisë sonë fetare, për t’u lartësuar në nivelin e “burrërisë” së besimit, për të cilin, ia vlen të jesh përherë “Husejn”!

Imam Muhamed B. Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

(Hytbe e mbajtur në xhaminë e Dy Vajzave)
Shkodër, më 23 tetor 2015


[1] Kur’ani, En-Nur: 55.
[2] Transmetuar nga Tirmidhiu dhe Ebu Davudi.
[3] www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=4414
[4] Shejkh Ahmed Keftaro, “Min hedjil-Kur’an”, përgatitur për botim nga Zahir Ebu Davud, Damask, pa vit botimi, f. 197. (Në fund të shkrimit me titull: “Viti i ri hixhri”).
[5] Kur’ani, En-Nur: 37.
[6] quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya37.html
[7] Dr. Sheuki Ebu Khalil, “Men dajjaal’Kur’an”, botimi i 4-t, Damask, 1998, f. 290.

 


Islami, për të cilin ia vlen të jesh përherë “Husejn”!