“Mos u ndani nga Hatmeja Sherife
dhe mësimi i Kur’anit”

 Ditën e xhuma, më 28 shkurt 2014, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari ka mbajtur hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bardhej. Këtë javë, Myftiu zgjodhi të fliste rreth vlerës dhe rëndësisë që ka angazhimi i muslimanëve me Librin e All-llahut, Kur’anin.
           
Në mesazhin e tij para të pranishëmve, Myftiu tha se Kur’ani nuk duhet lënë pas dore, nuk duhet të mbetet si një libër i rëndomtë në raftet e bibliotekave, por duhet vlerësuar si Fjala e Zotit, me të cilën, Ai dëshiron të na udhëzojë e të na mbrojë përherë nga devijimi në besim, nga shthurrja në jetë dhe njëkohësisht të na lartësojë në këtë botë dhe në tjetrën.
           
Myftiu ka shpjeguar sesi sot, në trupin e Islamit janë futur mendime dhe shpjegime të gabuara, që kanë për qëllim shkëputjen e marrëdhënies së muslimanëve me Librin e All-llahut. “Këtë po e shohim edhe nëpërmjet fetvave a mendimeve devijuese të disave që po ju thonë të mos mblidheni në tubimet e Kur’anit, të mos uleni për ta kënduar të plotë atë, të mos prezantoni mexhliset e dhikrit e ato të salavatit etj. Por, unë po ju them se syneti i Muhammedit (a.s) është Hatmeja e Kur’anit, mexhliset e dhikrit me xhemat, tubimet për t’i kënduar dashnisë së All-llahut dhe Pejgamberit të Tij” – tha Myftiu.

Më pas, shpjegoi se: “Në hadithin e transmetuar nga Ibni Abbasi (r.a), një person e pyeti të Dërguarin e All-llahut, se cila ishte vepra më e pëlqyer tek All-llahu. Ai, ndër të tjera i tha: “… Ta nisësh leximin e Kur’anit nga fillimi. Sa herë që ta përfundosh, ta nisësh sërish nga fillimi”[1], duke nxitur traditën e Hatmes Sherife (leximin e plotë të Kur’anit mënyrë vazhdueshme). Ndërsa në hadithin e transmetuar nga Enesi (r.a), Resulull-llahi lajmëroi se: “Me vërtetë All-llahu ka dashur e përzgjedhur mesin e njerëzve” E pyetën: Kush janë ata, o i dërguar i All-llahut? Ai tha: Njerëzit e Kur’anit, janë dashurit e All-llahut dhe njerëzit e Tij afërt!”.[2] Prandaj, unë ju ftoj mos ndaheni nga Kur’ani, nga mexhliset e hatmes sherife dhe mësimit tij nëpër xhami etj”.[1] Transmetuar nga Imam Tirmidhiu.
[2] Transmetuar nga Nesaiu, Ibni Maxheh dhe El-Hakim, sikurse edhe Imam Ahmedi në “El-Musned”.

 

“Mos u ndani nga Hatmeja Sherife dhe mësimi i Kur’anit”
“Mos u ndani nga Hatmeja Sherife dhe mësimi i Kur’anit”
“Mos u ndani nga Hatmeja Sherife dhe mësimi i Kur’anit”
“Mos u ndani nga Hatmeja Sherife dhe mësimi i Kur’anit”