Nevoja jonë për bashkëpunim dhe vëllazërim

Shejkh Muhamed El-Gazali


Hatibi i një xhamie mu ankua se eprorët e tij ia kishin tërhequr vëmendjen duke e kritikuar!
I thashë: Përse?

Tha: Sepse unë, në hytben e Fitër Bajramit, kam dhënë fetva se, nxjerrja e vlerës së zekatit nuk e shlyen detyrimin e zekatit dhe kundërshtova Ebu Hanifen e mendimin e tij për këtë çështje!.

I thashë: Përse e ke bërë këtë gjë?

I zemëruar më tha: Vendosa të ndjek medhhebin e të parëve (selefëve), a është krim kjo gjë?!

Iu përgjigja me qetësi: Ti, pa dyshim, që nuk je më i ditur për medhhebin e të parëve (selefëve) se sa shejkhul islam, Ibn Tejmije, i cili e ka lidhur vendimin me përfitimin e fukarasë, duke e lejuar nxjerrjen e vlerës së zekatit, në qoftë se vlera e tij është më e dobishme dhe më e dashur për fukaranë! A e ke lexuar se çfarë ka thanë autori i Fet'hul Barit, Ibn Haxher El-Askalani për këtë mesele, çështje?!

E kuptova se hatibi i fetvasë nuk ia kishte fort idenë për thëniet e dijetarëve rreth kësaj teme dhe megjithatë ai kishte vazhduar në kundërshtimin e medhhebit Hanefi dhe Ebu Hanifes!

I thashë: Në librin "Fikhu Zekat", të Karadavit gjendet një përmbledhje e gjithë thënieve të transmetuara nga dijetarët tanë të mëdhenj për zekatin, dhënien e vlerës së tij dhe cilën prej tyre duhet zbatuar?.

Madje, edhe ti mund ta dish se, zekati është urdhëruar për interesin e fukarave, jo për mundimin e tyre dhe se Umer ibn Abdulaziz, i cili është kalifi i V rashidinë, ka nxjerrë vlerën e zekatit dhe sharja e tij është e ndaluar! Dhe se, ai dhe Ebu Hanife nuk kanë hapur ndonjë zgavër në fe kur kanë vepruar në këtë mënyrë.

Pastaj, mimberi është për dhikrin, përmendjen e Allahut dhe mbrojtjen e sheriatit të Tij dhe jo për të mbështetur një medhheb të veçantë ndaj një medhhebi tjetër; çfarë të ka shtyrë e të ka mashtruar të sillesh kështu ndaj Ebu Hanifes e ta zhvlerësosh atë?.

Një koleg yti në Kajro ka thënë: Shafiu, ai e ka prishur Kajron! Një tjetër në Algjeri ka thënë: Maliku e ka gabuar Synetin dhe nuk ka ditur ta ndjekë atë...

Të katër Imamët e Mëdhenj, ata janë korifenjtë e të parëve, selefëve dhe kompetentët e fesë. Përse e harroni edukatën ndaj tyre, ndërsa me të tjerët silleni të edukuar?!

Ka shumë prej nxënësve të dijes që sillen keq ndaj të parëve (selefëve) në emër të selefizmit dhe unë për këtë ua tërheq vëmendjen këtyre pseudonxënësish dije të mangët.
Do të kishte qenë më mirë për këtë folës që ta studionte xhematin e xhamisë, t'i gjente varfrit, të cilët janë bllokuar në rrugë të Allahut dhe nuk ia shtrinë dorën askujt për të lypur, e t'i orientonte nga ta pasanikët dhe bamirësit, sepse po të japin pare në vend të elbit nuk e zhvlerëson kontributin e tyre dhe nuk e prishin unitetin!.

Me të vërtetë kemi korrur përçarje dhe armiqësi prej njerëzve me gjuhë të verbra. Nuk gjej ditë, ku myslimanët të jenë kaq të varfër për bashkëpunim dhe vëllazërim se në këto ditë të turbullta! Prandaj, le ta kenë frikë Zotin hatibë që dëmtojnë më shumë se sa bëjnë dobi dhe le të lexojnë më tepër, pasi kemi dëgjuar se dikur kanë thënë: Dituria është nur, dritë.

Përktheu nga arabishtja
Lavdrim Hamja