Myftiu: “Xhamitë janë varfëruar nga mungesa e mexhliseve të dhikrit!”

Ditën e xhuma, më 13 dhjetor 2013, nëpërmjet minberit të xhamisë së Parrucës, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka bërë thirrje për kthim nga dhikri, si mundësia më e mirë për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shfaqjes së individit musliman në jetën e përditshme.
 
Gjatë hytbes së tij, Myftiu ka përmendur se prej kohësh mendime dhe ideologji të ndryshme të prodhuara nga jomuslimanët, po prekin thelbin e Islamit, duke bërë që në mesin e besimtarëve të hyjë dyshimi, injoranca dhe fryma e përçarjes.
 
Myftiu ka kritikuar modelet e reja të disa personave që shfaqen nëpër xhami, duke mos kryer synetet, duke u larguar nga virdet e dhikrit e duke tërhequr pas vete edhe besimtarë të rinj, që gënjehen pas shfaqjeve të jashtme të këtyre personave.
 
“Në fakt, po të vështrojmë me vëmendje, do të gjejmë se urdhëri më i spikatur në Kur’an është ai për të përmendur All-llahun; dhikri, si thelbi i besimit dhe fesë islame. Sepse All-llahu do që ne të jemi eulijatë e Tij, të mbrojtur e të udhëzuar prej Tij në çdo moment të jetës. Ndërsa, ajo që shohim kohët e fundit është varfërimi i xhamive nga mungesa e mexhliseve të dhikrit, dalja në skenë e një fryme injorante që hedh baltë mbi dijetarët dhe eulijatë e mëdhenj të botës tonë, që na e mësuan dhikrin dhe dashninë e All-llahut, si: Sejjidi Ahmed Er-Rifai, Imam Gazali, Imam Ibn Tejmije, nxënësi i tij Ibnul-Kajjim, Ebu Hanife, Imam Neveviu etj. Kjo përbaltje u forcua edhe nga injoranca e madhe e shfaqur në shumë prej pasuesve dhe drejtuesve të paditur të tarikateve islame, që prodhuan modele të devijuara, që njollosin jo vetëm fenë islame, por edhe dijen dhe dijetarët. Por, ky fenomen, nuk na ndalon që të ringjallim traditat e kthimit nga dhikri, duke u frymëzuar nga ajetet kur’anore dhe hadithet profetike. Individi musliman, duhet të ketë një murshid në jetën e tij, një prijës, një imam, prej të cilët të mësojë fenë, dashninë, dhikrin, ashtu si na e ka mësuar profeti (a.s), sahabët dhe pasuesit e tyre brez pas brezi.” – ka thënë Myftiu.
 
Gjatë hytbes, Myftiu i është referuar ajeteve dhe haditheve të ndryshme që nxisin dhikrin dhe shpjegojnë mirësinë e madhe, me të cilën All-llahu e ka veçuar ymetin islam nga ymetet e tjera, duke e bërë dhikrin udhërrëfyes për jetën e muslimanit.