Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

 

 U lind në qytetin e Shkodrës më 21.05.1978.

Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame

për gjuhë arabe dhe studimet islame.

Nga viti 2001 dhe në vazhdim punon si mësues i besimit në Medresenë "Haxhi Sheh Shamia", Shkodër.

Ka shërbyer si vaiz dhe hatib në xhaminë e Tophanës, Shkodër, nga viti 1998 deri në prill 2010.
Në prill të vitit 2010 zgjidhet Myfti i Zonës së Shkodrës.

Veprimtaria fetare:


Është veshur me petkun fetar, xhybe dhe çallmë, nga hoxha i tij Shejkh Vehbi Sulejman Gavoçi, në Damask me datën 04. 07. 2002.

Është zgjedhur një ndër shtatë antarët e Këshillit të Teologëve Islamë, pranë Komunitetit Musliman Shqiptar. (Ky Këshill është miratuar në Mbledhjen e Këshillit Ekzekutiv të KMSH- së, datë 23. 10. 2001).

Ka shërbyer si vaiz dhe hatib në xhaminë e Tophanës, Shkodër, nga viti 1998 deri në prill 2010.

Më 22 prill 2010, është emëruar Myfti i Zonës Shkodër.

Më 18 shtator 2010, është zgjedhur Kryetar i Komisionit të Kulturës dhe Thirrjes Islame në Këshillin e Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.


Vepra të botuara:

 • Në vitin 1998, ka përkthyer librin e tij të parë nga arabishtja në shqip, "Besova Zotin tuaj" të autores amerikane Emili Bramlet, botuar në Damask.

 • Në fund të vitit 2002 ka botuar në Tiranë një përmbledhje ligjëratash dhe intervistash me personalitete bashkëkohore islame, të titulluar: "Opinione bashkëkohore islame".

 • Në muajin shtator të vitit 2003 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: "Përpjekje të dështuara".

 • Në dhjetor të vitit 2004 ka botuar në Shkodër përmbledhjen me studime e publicistikë me titull: [Hap pas hapi me "Udhën Islame"].

 • Në fillimet e vitit 2005 ka botuar në Prishtinë, monografinë: "Vehbi Sulejman Gavoçi- Dijetar nga dijetarët e ymmetit"- (Botim i Bashkësisë Islame të Kosovës).

 • Në shkurt të vitit 2006 ka botuar në Shkodër një përmbledhje vizionesh islame dhe kujtimesh të titulluar: "Përhapni për mua, qoftë dhe një fjalë…".

 • Në nëntor të vitit 2006 ka botuar në Shkodër monografinë: Hafiz Qamil Tresi- Në gjurmët e një biblioteke, që sfidon heshtjen e kohës...”  

 • Në qershor të vitit 2007 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: Kujtime dhe refleksione të një Ramazani

 • Në shtator të vitit 2007 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: “Bibliografi “Udha Islame” 50 numrat e parë”

 • Në maj të vitit 2008 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: Ve alejkes-selam...”

 • Në janar të vitit 2009 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: "Hafiz Musa Hoxha- Vaizi besnik i qitabeve të vjetra"

 • Në shkurt të vitit 2009 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: "Rrugëtime të një hatibi"

 • Në dhjetor të vitit 2009 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: "Dhe kthehet kjo hëna e re e Ramazanit..."

 • Në dhjetor të vitit 2010 ka botuar në Shkodër librin e titulluar: "Madhështia e shpirtit Islam"

 


Punime të tjera shkencore:

 • Lektor i librit "Horizonte Islame- Si dhe Pse", të autorit F. Shega. (Botim i Bibliotekës "Al- Islah"), botuar në Damask, 1996.  

 • Në vitin 1999, ka punuar për redaktimin e librit "Njohuri rreth Kur'anit- Syneti e bidati", të dijetarit të njohur islam Vehbi Sulejman Gavoçi, botuar në Shkodër.

 • Në vitin 2008, ka punuar për redaktimin e librit "Themelet e një medreseje", të autorëve Eljaz Kraja dhe Ahmet O. Osja, botuar në Shkodër.


Pjesëmarrje dhe kumtesa në veprimtari shkencore e teologjike:

 • Ka marrë pjesë në seminare, simpoziume, konferenca (shkencore e ndërfetare) e promovime librash, brenda vendit dhe jashtë tij, ku në shumicën e rasteve ka qenë edhe referues, si në: Shkodër, Tiranë, Durrës, Ulqin, Tuz, Prishtinë, Damask e Phoenix.

 • Që herët merret edhe me publicistikë islame, sikurse është ftuar në dhjetra emisione televizive me përmbajtje fetare, si në Shkodër, Tiranë, Prishtinë, etj.


Pjesëmarrja në aktivitete ndërkombëtare e rajonale:

 • Referues në “Konferencën e Parë të të Diplomuarve” nga Fondacioni "Shejkh Ahmed Keftaro"- Damask, 13. 08. 2004.

 • Referues në Konferencën "Shtypi Islami, dje, sot dhe nesër"- Prishtinë, 23-24. 05. 2003.

 • Referues në Konferencën "Kur'ani te shqiptarët"- Prishtinë, 26-27. 12. 2005.

 • Referues në “Ceremoninë e Nderimit” të brezit të parë të hoxhallarëve të Fondacionit "Shejkh Ahmed Keftaro"- Damask, 15. 09. 2006.

 • Referues në Workshopin Ndërkombëtar, të organizuar nga NATO, me temë: "Forcimi dhe nxitja e bashkëjetesës ndërfetare dhe tolerancës për një shoqëri civile më të sigurt në Ballkan dhe më gjerë"- Tiranë, 29-30. 09- 01. 10. 2006.

 • Referues në disa aktivitete të zhvilluara nga Bashkësia Islame e Malit të Zi- Ulqin, Tuz, etj.

 • Referues ne aktivitetin nderkombetar, zhvilluar në Damask, me 21. 11. 2008

 • Është ftuar nga Qendra Islame Shqiptare Amerikane e Arizonës për të mbajtur ligjërata dhe aktivitete fetare me rastin e muajit të madhërueshëm të Ramazanit 1430, gusht-shtator, 2009.


Disa nga referatet e mbajtura në aktivitete të ndyshme shkencore:

 • "Si e njoh unë, studenti i tij, H.Vehbi S. Gavoçin"- Aktivitet kulturor, Shkodër, 06. 10. 2001.

 • "Ramazani dhe rëndësia e tij"- Seminar, Shkodër, 10. 11. 2002

 • ["Vargu i Profetërve", libër udhëzues për rininë]- Promovim libri, Shkodër, 07. 05. 2002.

 • "Në shkollën shpirtërore të Sheh Ahmed Shkodrës"- Aktivitet kulturor, Shkodër, 17. 02. 2002.

 • "Islami nevojë jetike"- Simpozium fetaro- shkencor, Shkodër, 09-10. 03. 2003.

 • "Roli i shtypit islam në tolerancën ndërfetare në mjediset shqiptare"- Konferencë, Prishtinë, 23-24. 05. 2003.

 • "Koncepti islam i tolerancës ndërfetare"- Seminar, Shkodër, 14. 12. 2003.

 • "Vendi i diturisë në Islam"- Mbrëmje fetare, Ulqin, 03. 02. 2004.

 • "Si duhet të reagojmë ndaj sfidave antiislame?"- Seminar, Shkodër, 28. 03. 2004.

 • "Për shumë vjet muajin e njeriut!"- Veprimtari fetare, Shkodër, 13. 10. 2004.

 • "Nga mesazhet e emigrimit të Profetit (a.s)"- Mbrëmje fetare, Ulqin, 09. 02. 2005.

 • ["Jeta dhe veprimtaria e Sheh Ahmed Shkodrës"- Libër i ri në bibliotekën islame shqiptare-]- Promovim libri, Shkodër, 27. 02. 2005.

 • "Dy fjalë në promovimin e librit tim…"- Promovim libri, Shkodër, 02. 04. 2005.

 • ["Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës"- Një libër enciklopedik, që zbulon të panjohura dhe dëshmon realitete]- Promovim libri, Shkodër, 22. 01. 2006.

 • "Shkodra, një realitet në kufi- (Bashkëjetesa ndërfetare në peshore)"- Workshop Ndërkombëtar, Tiranë, 29-30. 09- 01. 10. 2006.

 • “Bashkëjetesa dhe toleranca ndërfetare, model i një koekzistence paqësore”- Konferencë kombëtare, Durrës, 18. 03. 2007. Etj.


Botime në gazeta e revista:


Ka përkthyer në gjuhën shqipe, emra të mëdhenj të Thirrjes Islame në botë, si:

 • Shejkh Ahmed Keftaro,

 • Dr. Jusuf el-Karadavi,

 • Dr. Muhammed Said Ramadan el-Buti,

 • Shejkh Rexheb Dib, etj.

 • Bashkëpunon me revista e gazeta të ndryshme shqiptare, ku përmenden:


Revista

 • "Dituria Islame"- Prishtinë,

 • "Edukata Islame"- Prishtinë,

 • "Takvim"- Prishtinë,

 • "Argumenti"- Prishtinë,

 • "Familja"- Tiranë,

 • "Jehona"- Tiranë,

 • "Zemzem"- Shkodër,

 • "Etika"- Shkodër,

 • "Udhëzimi"- Phoenix etj.

 

Gazeta

 • "Drita Islame"- Tiranë,

 • "Udha Islame"- Shkodër,

 • "Drita e Dijes"- Shkodër,

 • "Elif"- Podgoricë,

 • "Shkodra"- Shkodër, etj.


Administron websitin e tij personal: www.muhamedsytari.net  dhe (.com)